089-99626762
当前位置:主页»关于开云App官方下载»市政环卫»

门生规注音版,可收藏打印给孩子诵读

文章出处:开云App官方下载 人气:发表时间:2023-09-01 01:19
本文摘要:关注,私信可领取电子档资料dì zǐ guī弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文rù zé xiào 【入则孝】fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn父

开云App官方下载

关注,私信可领取电子档资料dì zǐ guī弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文rù zé xiào 【入则孝】fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng父 母 教 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng冬 则 温 夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn出 必 告 反 必 面 居 有 常 业 无 变shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 谨 为 去shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū身 有 伤 贻 亲 忧 德 有 伤 贻 亲 羞qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我 孝 方 贤qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 声jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 挞 无 怨qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 不 离 床sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 酒 肉 绝sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生chū zé tì 【出 则 弟】xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄jǐn【谨】zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手guān bì zhèng niǔ bì

开云App官方下载

jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明yòn grén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难xìn【信】fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán见 未 真 勿 轻 言 知 未 的 勿 轻 传shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò事 非 宜 勿 轻 诺 苟 轻 诺 进 退 错fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾 勿 模 糊bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn彼 说 长 此 说 短 不 关 己 莫 闲 管jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī见 人 善 即 思 齐 纵 去 远 以 渐 跻jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng见 人 恶 即 内 省 有 则 改 无 加 警wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì唯 德 学 唯 才 艺 不 如 人 当 自 砺ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī若 衣 服 若 饮 食 不 如 人 勿 生 戚wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què闻 过 怒 闻 誉 乐 损 友 来 益 友 却wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn闻 誉 恐 闻 过 欣 直 谅 士 渐 相 亲wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è无 心 非 名 为 错 有 心 非 名 为 恶guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū过 能 改 归 于 无 倘 掩 饰 增 一 辜fàn ài zhòng【泛 爱 众】fán shì rén jiē xū ài tiān tong fù dì tong zài凡

开云App官方下载

是 人 皆 须 爱 天 同 覆 地 同 载xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo行 高 者 名 自 高 人 所 重 非 貌 高cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà才 大 者 望 自 大 人 所 服 非 言 大yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī己 有 能 勿 自 私 人 所 能 勿 轻 訾wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn勿 谄 富 勿 骄 贫 勿 厌 故 勿 喜 新rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo人 不 闲 勿 事 搅 人 不 安 勿 话 扰rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō人 有 短 切 莫 揭 人 有 私 切 莫 说dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn道 人 善 即 是 善 人 知 之 愈 思 勉yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò扬 人 恶 即 是 恶 疾 之 甚 祸 且 作shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī善 相 劝 德 皆 建 过 不 规 道 两 亏fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo凡 取 与 贵 分 晓 与 宜 多 取 宜 少jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ将 加 人 先 问 己 己 不 欲 即 速 已ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng恩 欲 报 怨 欲 忘 抱 怨 短 报 恩 长dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān待 婢 仆 身 贵 端 虽 贵 端 慈 而 宽shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán势 服 人 心 不 然 理 服 人 方 无 言qīn rén【亲 仁】tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī同 是 人 类 不 齐 流 俗 众 仁 者 希guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi果 仁 者 人 多 畏 言 不 讳 色 不 媚néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo能 亲 仁 无 限 好 德 日 进 过 日 少bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài不 亲 仁 无 限 害 小 人 进 百 事 坏yú lì xué wén【 余力学文】bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén不 力 行 但 学 文 长 浮 华 成 何 人dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn但 力 行 不 学 文 任 己 见 昧 理 真dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào读 书 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ方 读 此 勿 慕 彼 此 未 终 彼 勿 起kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng宽 为 限 紧 用 功 工 夫 到 滞 塞 通xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì心 有 疑 随 札 记 就 人 问 求 确 义fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng房 室 清 墙 壁 净 几 案 洁 笔 砚 正mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng墨 磨 偏 心 不 端 字 不 敬 心 先 病liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù列 典 籍 有 定 处 读 看 毕 还 原 处suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī虽 有 急 卷 束 齐 有 缺 坏 就 补 之fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì非 圣 书 屏 勿 视 敝 聪 明 坏 心 志wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì勿 自 暴 勿 自 弃 圣 与 贤 可 驯 致关注,私信可领取电子档资
本文关键词:门生,规,注音,版,开云App官方下载,可,收藏,打印,给,孩子,诵读

本文来源:开云App官方下载-www.tjlctc.com

同类文章排行

最新资讯文章

Copyright © 2009-2023 www.tjlctc.com. 开云App官方下载科技 版权所有  http://www.tjlctc.com  XML地图  开云手机app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载